Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Thông tư số 84/2017/TT-BTC
Ký ngày: 15/8/2017 - Hiệu lực: 30/9/2017 - Cập nhật: 21/8/2017
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ
2
Quyết định số: 2026/QĐ-TTg
Ký ngày: 17/11/2015 - Hiệu lực: 17/11/2017
Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3
Thông tư số 11/2017/TT-BCT
Ký ngày: 28/7/2017 - Hiệu lực: 11/9/2017 - Cập nhật: 14/8/2017
Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. 
4
Thông tư số 11/2017/TT-BCT
Ký ngày: 28/7/2017 - Hiệu lực: 11/9/2017 - Cập nhật: 14/8/2017
Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. 
5
Công văn số 70/KTNN-TT
Ký ngày: 04/8/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
6
Công văn số 57/KTNN-TT
Ký ngày: 14/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
7
Công văn số 55/KTNN-TT
Ký ngày: 12/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
8
Công văn số 54/KTNN-TT
Ký ngày: 06/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
9
Công văn số 51/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
10
Công văn số 49/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
12 3 4 5 6 Sau