Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
439/QĐ-HQAG
Ký ngày: 30-10/2018
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018
2
Công văn số 56/KTNN-TT
Ký ngày: 27/9/2018
Về việc cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
3
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
Ký ngày: 11/10/2018
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
4
Quyết định số: 2465/QĐ-UBND
Ký ngày: 05-10-2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
5
Công văn số 5698/TXCHQ-TXNK
Ký ngày: 01/10/2018
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
6
54/KTNN-TT
Ký ngày: 12/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
7
52/KTNN-TT
Ký ngày: 06/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
8
50/KTNN-TT
Ký ngày: 04/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
9
5558/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 24/9/2018
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
10
5348/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 13/9/2018
Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7                                 
12 3 4 5 6 Sau