Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 1/2021
Ký ngày: 05/04/2021
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 1/2021
2
Quyết định số 362/QĐ-HQCMT
Ký ngày: 26/3/2021 - Hiệu lực: 26/3/2021 - Cập nhật: 01/04/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh nợ tiền thuế đối với DNTN Minh Phát
3
Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 19
Ký ngày: 15/3/2021 - Hiệu lực: 25/3/2021 - Cập nhật: 25/3/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Qui định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
4
Thông tư -01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Ký ngày: 11/01/2021- Hiệu lực: 11/01/2021- cập nhật: 16/3/2021 (Người cập nhật: Tăng Thị Minh Thi)
5
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Ký ngày: 11/01/2021 - Hiệu lực 11/02/2021 - Cập nhật: 16/3/2021 (Người cập nhật: Tăng Thị Minh Thi)
6
Thông tư số 17/2021/TT-BTC
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 12/4/2021 - Cập nhật: 03/03/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7
Công văn số 541/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
8
Công văn số 540/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
9
Công văn số 539/TBXC-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh
10
Quyết định số 078/QĐ-HQAG
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 26/02/2021 - Cập nhật: 26/02/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ đối với Công ty Cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang
12 3 4 5 6 Sau