Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 2840/QĐ-BTC
Ký ngày: 30-12-2016 -Hiệu lực: 30-12-2016 - Cập nhật: 02/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và Lệ phí
2
Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 03/01/2017 - Hiệu lực: 03/01/2017 - Cập nhật: 10/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.
3
Công văn số 47/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 04/01/2017 - Cập nhật: 11/01/2017
Về việc thông báongân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nướcvới Tổng cục Hải quan
4
Quyết định số: 2628/QĐ-TCHQ (File 1)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5
Quyết định số: 2628/QĐ-TCHQ (File 2)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
6
4186/QD-TCHQ
Ký ngày: 01-12-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016
Ban hành Bản hướng dẫn trình tự XP VPHC, giải quyết khiếu nại các QĐ hành chính liên quan đến việc XP VPHC trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong XP VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan
7
Thông tư số: 155/2016/TT-BTC (file2)
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 01-12-2016
Thông tư quy định chi tiết NĐ 127/2013/NĐ-CP và NĐ 45/2016/NĐ-CP
8
Thông tư số: 155/2016/TT-BTC (file1)
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 01-12-2016
Thông tư quy định chi tiết NĐ 127/2013/NĐ-CP và NĐ 45/2016/NĐ-CP
9
Công văn số: 10812/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 15/11/2016 - Hiệu lực: 15/11/2016 - Cập nhật: 22/11/2016
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.
10
Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội
Ký ngày: 06/04/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

12 3 4 5 6 Sau