Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số: 3144/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/5/2017
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.
2
Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 14/04/2017 - Hiệu lực: 01/06/2017 - Cập nhật: 04/05/2017
Nghị định về nhãn hàng hóa
3
Quyết định số: 166/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/01/2017 - Hiệu lực: 25/01/2017 - Cập nhật: 07/04/2017
Công bố Danh mục VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một bộ phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016
4
Công văn số: 17663/BTC-TCHQ
Ký ngày: 13-12-2016 - Cập nhật: 22-12-2016
Về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
5
Thông báo số: 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/06/2017
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
6
Quyết định số: 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 20/01/2017 - Hiệu lực: 20/01/2017 - Cập nhật: 22/01/2017
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhan viên hợp đồng lao động, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
7
Quyết định số: 2840/QĐ-BTC
Ký ngày: 30-12-2016 -Hiệu lực: 30-12-2016 - Cập nhật: 02/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và Lệ phí
8
Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 03/01/2017 - Hiệu lực: 03/01/2017 - Cập nhật: 10/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.
9
Công văn số 47/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 04/01/2017 - Cập nhật: 11/01/2017
Về việc thông báongân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nướcvới Tổng cục Hải quan
10
Quyết định số: 2628/QĐ-TCHQ (File 1)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12 3 4 5 6 Sau