Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
011/QĐ-HQAG
Ký ngày: 14/01/2020
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
Ký ngày: 10/01/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  năm 2019
3
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
4
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (2)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
5
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (3)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
6
7931/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 23/12/2019 - Cập nhật: 26/12/2019
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thuvới Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
7
7509/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 03/12/2019 - Cập nhật: 06/12/2019
Thông báo ngân hàng phối hợp thu ngân sách với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
8
Quyết định số 1893/QĐ-BTC
Ký ngày: 24/9/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
9
Quyết định số 2061/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/10/2019 - Hiệu lực: 25/10/2019
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Tài chính
10
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
12 3 4 5 6 Sau