Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 1325/QĐ-BTC
Ký ngày: 05/8/2019
Quyết định của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tàichính 
2
Công văn số: 4542/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/7/2019
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
3
Công văn số 41/KTNN-TT
Ký ngày: 18/6/2019
Thông báo danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Thông báo số: 1069/TB-HQHT
Ký ngày: 04/7/2019
Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản ký Hải quan tự động (VASSCM) tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
5
245/QĐ-HQAG
Ký ngày: 03-07-2019
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Cục hải quan tỉnh An Giang
6
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
Ký ngày: 03/7/2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
7
Quyết định số: 190/QĐ-BTC
Ký ngày: 29/01/2019 - Hiệu lực: 29/01/2019
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018
8
Công văn số 38/KTNN-TT
Ký ngày: 11/6/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
9
Công văn số 32/KTNN-TT
Ký ngày: 27/5/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
10
Thông báo số: 1148/TB-HQTN
Ký ngày: 19/6/2019
Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
12 3 4 5 6 Sau