Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
27/KTNN-TT
Ký ngày: 09/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
2
25/KTNN-TT
Ký ngày: 06/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
3
184/QĐ-HQAG
Ký ngày: 7/5/2019
 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
4
Công văn số 22/KTNN-TT
Ký ngày: 22/4/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
5
Công văn số 20/KTNN-TT
Ký ngày: 29/3/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
6
Công văn số 18/KTNN-TT
Ký ngày: 27/3/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho Bạc Nhà nước mở tài khoản
7
Công văn số 16/KTNN-TT
Ký ngày: 26/3/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho Bạc Nhà nước mở tài khoản
8
Quyết định số: 808/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019
Ký ngày: 27/3/2019 - Hiệu lực: 27/3/2019
Quyết định về việc sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới.
9
026/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
10
Công văn số 06/KTNN-TT
Ký ngày: 14/02/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
12 3 4 5 6 Sau