Văn bản
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
CV số 74/KTNN-TT ngày 07/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 7/8/2017
2
Ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
Ký ngày: 31/7/2017
3
CV số 75/KTNN-TT ngày 11/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 11/08/2017
4
Luật số: 12/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
5
Luật số: 15/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
6
Luật số: 14/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2017
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
7
Luật số: 11/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật trợ giúp pháp lý
8
Luật số: 10/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2018
Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước
9
Luật số: 05/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý ngoại thương
10
Luật số 04/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
12 3 4 5 6 Sau