Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Sao y bản chính số 121,122,123,124/SY-TCHQ
Ký ngày: 14/10/2019
Cung cấp danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản
2
Công văn số 41/KTNN-TT
Ký ngày: 18/6/2019
Thông báo danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
3
Thông báo số: 1069/TB-HQHT
Ký ngày: 04/7/2019
Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản ký Hải quan tự động (VASSCM) tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
4
Công văn số 38/KTNN-TT
Ký ngày: 11/6/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
5
Công văn số 32/KTNN-TT
Ký ngày: 27/5/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
6
Thông báo số: 1148/TB-HQTN
Ký ngày: 19/6/2019
Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
7
27/KTNN-TT
Ký ngày: 09/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
8
25/KTNN-TT
Ký ngày: 06/5/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
9
Công văn số 22/KTNN-TT
Ký ngày: 22/4/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
10
Công văn số 20/KTNN-TT
Ký ngày: 29/3/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
12 3 4 Sau