Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 47/KTNN-TT
Ký ngày: 27/6/2017 - Hiệu lực: 27/6/2017 - Cập nhật: 18/7/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
2
Công văn số 43/KTNN-TT
Ký ngày: 212/6/2017 - Hiệu lực: 21/6/2017 - Cập nhật: 30/6/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
3
Công văn số: 18/KTNN-TT
Ký ngày: 12/4/2017 - HIệu lực: 12/4/2017 - Cập nhật14/4/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Công văn số 46/ĐKKD-DNDD
Ký ngày: 24/6/2016 - Cập nhật; 12/7/2016
Thông báo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, giá trị pháp lý dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên Công thông tin doanh nghiệp Quốc gia.

5
Luật số: 21/2012/QH13
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 - Hiệu lực: 01-7-2012 - Cập nhật: 29-8-2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Quản lý thuế.
6
Số VB: 1131/2008/QĐ-TTCP
Ký ngày: 18-06-2008 - Hiệu lực: 16-09-2008 - Cập nhật: 09-12-2009
Ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
7
Số VB: Luat2013
Ký ngày: 25-10-2012 - Hiệu lực: 25-10-2012 - Cập nhật: 25-10-2012
Đề cương giới thiệu luật 2013
1