Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 56/KTNN-TT
Ký ngày: 27/9/2018
Về việc cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
2
Quyết định số: 2465/QĐ-UBND
Ký ngày: 05-10-2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
3
Công văn số 5698/TXCHQ-TXNK
Ký ngày: 01/10/2018
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
4
54/KTNN-TT
Ký ngày: 12/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
5
52/KTNN-TT
Ký ngày: 06/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
6
50/KTNN-TT
Ký ngày: 04/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
7
Công văn số 37/KTNN-KT
Ký ngày: 11/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
8
Công văn số 34/KTNN-TT
Ký ngày: 04/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
9
Quyết định số: 375/QĐ-UBND
Ký ngày: 26/02/2018 - Hiệu lực: 26/02/2018 - Cập nhật: 07/03/2018
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chung trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
10
CV số 74/KTNN-TT ngày 07/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 7/8/2017
12 3 Sau