Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
CV số 74/KTNN-TT ngày 07/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 7/8/2017
2
CV số 75/KTNN-TT ngày 11/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 11/08/2017
3
Công văn số 70/KTNN-TT
Ký ngày: 04/8/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
4
Công văn số 57/KTNN-TT
Ký ngày: 14/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
5
Công văn số 55/KTNN-TT
Ký ngày: 12/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
6
Công văn số 54/KTNN-TT
Ký ngày: 06/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
7
Công văn số 51/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
8
Công văn số 49/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
9
Công văn số 47/KTNN-TT
Ký ngày: 27/6/2017 - Hiệu lực: 27/6/2017 - Cập nhật: 18/7/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
10
Công văn số 43/KTNN-TT
Ký ngày: 212/6/2017 - Hiệu lực: 21/6/2017 - Cập nhật: 30/6/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
12 Sau