Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 20/KTNN-TT
Ký ngày: 29/3/2019
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
2
Công văn số 18/KTNN-TT
Ký ngày: 27/3/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho Bạc Nhà nước mở tài khoản
3
Công văn số 16/KTNN-TT
Ký ngày: 26/3/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho Bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Công văn số 06/KTNN-TT
Ký ngày: 14/02/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
5
Công văn số 04/KTNN-TT
Ký ngày: 21/01/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
6
Công văn số 56/KTNN-TT
Ký ngày: 27/9/2018
Về việc cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
7
Quyết định số: 2465/QĐ-UBND
Ký ngày: 05-10-2018
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải.
8
Công văn số 5698/TXCHQ-TXNK
Ký ngày: 01/10/2018
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
9
54/KTNN-TT
Ký ngày: 12/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
10
52/KTNN-TT
Ký ngày: 06/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.