Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
50/KTNN-TT
Ký ngày: 04/9/2018
Về việc cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
2
Công văn số 37/KTNN-KT
Ký ngày: 11/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
3
Công văn số 34/KTNN-TT
Ký ngày: 04/7/2018
Cục Kế toán Nhà nước cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
4
Quyết định số: 375/QĐ-UBND
Ký ngày: 26/02/2018 - Hiệu lực: 26/02/2018 - Cập nhật: 07/03/2018
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chung trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
5
CV số 74/KTNN-TT ngày 07/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 7/8/2017
6
CV số 75/KTNN-TT ngày 11/8/2017 của Cục Kế toán Nhà nước v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ký ngày: 11/08/2017
7
Công văn số 70/KTNN-TT
Ký ngày: 04/8/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
8
Công văn số 57/KTNN-TT
Ký ngày: 14/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
9
Công văn số 55/KTNN-TT
Ký ngày: 12/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
10
Công văn số 54/KTNN-TT
Ký ngày: 06/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản