Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 51/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
2
Công văn số 49/KTNN-TT
Ký ngày: 05/7/2017
Cung cấp danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản
3
Công văn số 47/KTNN-TT
Ký ngày: 27/6/2017 - Hiệu lực: 27/6/2017 - Cập nhật: 18/7/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
4
Công văn số 43/KTNN-TT
Ký ngày: 212/6/2017 - Hiệu lực: 21/6/2017 - Cập nhật: 30/6/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
5
Công văn số: 18/KTNN-TT
Ký ngày: 12/4/2017 - HIệu lực: 12/4/2017 - Cập nhật14/4/2017
Danh sách Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
6
Công văn số 46/ĐKKD-DNDD
Ký ngày: 24/6/2016 - Cập nhật; 12/7/2016
Thông báo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, giá trị pháp lý dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên Công thông tin doanh nghiệp Quốc gia.