Quốc Hội
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội
Ký ngày: 06/04/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2
Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội (file 1)
Ký ngày: 23/06/2014 - Hiệu lực: 01/01/2015 - Cập nhật: 23/9/2014
LUẬT HẢI QUAN
3
Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội (file 2)
Ký ngày: 23/6/2014 - Hiệu lực: 01/01/2015 - Cập nhật: 23/9/2014

LUẬT HẢI QUAN

1