Quốc Hội
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Luật số: 12/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
2
Luật số: 15/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
3
Luật số: 14/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2017
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
4
Luật số: 11/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật trợ giúp pháp lý
5
Luật số: 10/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2018
Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước
6
Luật số: 05/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý ngoại thương
7
Luật số 04/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
8
Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội
Ký ngày: 06/04/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

9
Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội (file 1)
Ký ngày: 23/06/2014 - Hiệu lực: 01/01/2015 - Cập nhật: 23/9/2014
LUẬT HẢI QUAN
10
Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội (file 2)
Ký ngày: 23/6/2014 - Hiệu lực: 01/01/2015 - Cập nhật: 23/9/2014

LUẬT HẢI QUAN

1