Thủ tướng Chính phủ
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Chỉ thị số 14/CT-TTg
Ký ngày: 25/5/2018
Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
2
Quyết định số: 2026/QĐ-TTg
Ký ngày: 17/11/2015 - Hiệu lực: 17/11/2017
Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3
Quyết định số: 36/2016/QĐ-TTg (File 1)
Ký ngày: 01/9/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016
Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

4
Quyết định số: 36/2016/QĐ-TTg (File 2)
Ký ngày: 01/9/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016
Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
5
Quyết định số: 36/2016/QĐ-TTg (File 3)
Ký ngày: 01/9/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016
Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
6
Quyết định số: 36/2016/QĐ-TTg (File 4)
Ký ngày: 01/9/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016
Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
7
Quyết định số: 72/2013/QĐ-TTg
Ký ngày: 26/11/2013 - Hiệu lực: 15-01-2014 - Cập nhật: 10-01-2014
Quyết định quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
8
Số VB: 78/2010/QĐ-TTg
Ký ngày: 30-11-2010 - Hiệu lực: 01-02-2011 - Cập nhật: 19-01-2011
Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
1