CÔNG KHAI VIỆC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CỦA CỤC HQAG
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
439/QĐ-HQAG
Ký ngày: 30-10/2018
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018
2
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
Ký ngày: 11/10/2018
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
3
372/QĐ- HQAG
Ký ngày: 14/9/2018
Công khai quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018
4
363/QĐ-HQAG
Ký ngày: 31/8/2018
Công khai quyết toán chi NSNN năm 2017
5
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2018
Ký ngày: 13/4/2018
6
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2018
Ký ngày: 10/7/2018
1