CÔNG KHAI VIỆC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CỦA CỤC HQAG
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
Ký ngày: 10/01/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  năm 2019
2
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
Ký ngày: 15/10/2019
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
3
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
Ký ngày: 03/7/2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
4
026/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
5
439/QĐ-HQAG
Ký ngày: 30-10/2018
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018
6
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
Ký ngày: 11/10/2018
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
7
372/QĐ- HQAG
Ký ngày: 14/9/2018
Công khai quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018
8
363/QĐ-HQAG
Ký ngày: 31/8/2018
Công khai quyết toán chi NSNN năm 2017
9
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2018
Ký ngày: 13/4/2018
10
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2018
Ký ngày: 10/7/2018
1