Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
011/QĐ-HQAG
Ký ngày: 14/01/2020
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
320/QĐ-HQAG
Ký ngày: 9/9/2019
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 của Cục HQAG
1