Các Quyết Định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 1459/QĐ-TCHQ ngày 21/8/2018
Ký ngày: 21/8/2018
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2
Quyết định số: 2628/QĐ-BTC (File 1)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
3
Quyết định số: 2628/QĐ-BTC (File 2)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
4
Quyết định số 1625/QĐ-BTC
Ký ngày: 12-8-2015 - Hiệu lực: 13-8-2015 - Cập nhật: 17-8-2015
Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên lieu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
5
Quyết định số 2770/QĐ-BTC
Ký ngày: 25-12-2015 - Hiệu lực: 25-12-2015 - Cập nhật: 29-12-2015
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới/ thủ tục hành chính thay thế/ thủ tục hành chính bãi bỏ/ thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
6
Quyết định số: 2510/QĐ-BTC
Ký ngày: 30-09-2014 - Hiệu lực: 30-09-2014 - Cập nhật: 13-10-2014
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
7
Quyết định số: 1842/QĐ-BTC
Ký ngày: 30/7/2014 - Hiệu lực: 30/7/2014 - Cập nhật: 18/8/2014
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
8
Quyết định số 1531/QĐ-BTC
Ký ngày: 03/7/2014 - Hiệu lực: 03/7/2014 - Cập nhật: 20/8/2014
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
9
Quyết định số 1011/QĐ-BTC (phần 1)
Ký ngày: 15/5/2014 - Hiệu lực: 15/5/2014 - Cập nhật: 20/8/2015

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

10
Quyết định số 1011/QĐ-BTC (phần 2)
Ký ngày: 15/5/2015 - Hiệu lực: 15/5/2015 - Cập nhật: 20/8/2014
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12 3 Sau