Các Quyết Định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 1753/QĐ-BTC
Ký ngày: 03/9/2019 - Hiệu lực: 03/9/2019 - Cập nhật: 09/09/2019
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. TTHC quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 01 TTHC mới, 02 TTHC được thay thế.
2
Quyết định số: 1325/QĐ-BTC
Ký ngày: 05/8/2019
Quyết định của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tàichính 
3
Quyết định số: 991/QĐ-BTC
Ký ngày: 31/5/2019
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
4
Quyết định số: 1459/QĐ-TCHQ ngày 21/8/2018
Ký ngày: 21/8/2018
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
5
Quyết định số: 2628/QĐ-BTC (File 1)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
6
Quyết định số: 2628/QĐ-BTC (File 2)
Ký ngày: 09/12/2016 - Hiệu lực: 09/12/2016 - Cập nhật: 20/12/2016
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
7
Quyết định số 1625/QĐ-BTC
Ký ngày: 12-8-2015 - Hiệu lực: 13-8-2015 - Cập nhật: 17-8-2015
Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên lieu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
8
Quyết định số 2770/QĐ-BTC
Ký ngày: 25-12-2015 - Hiệu lực: 25-12-2015 - Cập nhật: 29-12-2015
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới/ thủ tục hành chính thay thế/ thủ tục hành chính bãi bỏ/ thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
9
Quyết định số: 2510/QĐ-BTC
Ký ngày: 30-09-2014 - Hiệu lực: 30-09-2014 - Cập nhật: 13-10-2014
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
10
Quyết định số: 1842/QĐ-BTC
Ký ngày: 30/7/2014 - Hiệu lực: 30/7/2014 - Cập nhật: 18/8/2014
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
12 3 Sau