Các Quyết Định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
2
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (2)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
3
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (3)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
4
Quyết định số 1893/QĐ-BTC
Ký ngày: 24/9/2019 - Hiệu lực: 15/10/2019
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5
Quyết định số 2061/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/10/2019 - Hiệu lực: 25/10/2019
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Tài chính
6
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
7
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (2)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
8
Quyết định số 1043/QĐ-BTC (3)
Ký ngày: 05/6/2017 - Hiệu lực: 05/6/2017

QUYẾTĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰCHIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCCỦA BỘ TÀI CHÍNH


9
Quyết định số 1753/QĐ-BTC
Ký ngày: 03/9/2019 - Hiệu lực: 03/9/2019 - Cập nhật: 09/09/2019
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. TTHC quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 01 TTHC mới, 02 TTHC được thay thế.
10
Quyết định số: 1325/QĐ-BTC
Ký ngày: 05/8/2019
Quyết định của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tàichính 
12 3 4 Sau