Chính phủ
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Nghị định số: 119/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 01/11/2017 - Hiệu lực: 15/12/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2
Nghị định số: 67/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 25/5/2017 - Hiệu lực: 10/7/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
3
Nghị định số: 41/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 05/4/2017 - Hiệu lực: 20/5/2017 - Cập nhật: 24/11/2017
       Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP.
4
Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP
Ký ngày: 14/04/2017 - Hiệu lực: 01/06/2017 - Cập nhật: 04/05/2017
Nghị định về nhãn hàng hóa
12 3 4 5 6 Sau