Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 166/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/01/2017 - Hiệu lực: 25/01/2017 - Cập nhật: 07/04/2017
Công bố Danh mục VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một bộ phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016
2
Công văn số: 17663/BTC-TCHQ
Ký ngày: 13-12-2016 - Cập nhật: 22-12-2016
Về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
3
Quyết định số: 2840/QĐ-BTC
Ký ngày: 30-12-2016 -Hiệu lực: 30-12-2016 - Cập nhật: 02/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và Lệ phí
4
Thông tư số: 155/2016/TT-BTC (file2)
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 01-12-2016
Thông tư quy định chi tiết NĐ 127/2013/NĐ-CP và NĐ 45/2016/NĐ-CP
5
Thông tư số: 155/2016/TT-BTC (file1)
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 01-12-2016
Thông tư quy định chi tiết NĐ 127/2013/NĐ-CP và NĐ 45/2016/NĐ-CP
6
1677/BTC-TCT
Ký ngày: 29-01-2016 - Hiệu lực: 29-01-2016 - Cập nhật: 03-03-2016
Về việc thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dung phục vụ sản xuất nông nghiệp.
7
Thông tư 131/2015/TT-BTC
Ký ngày: 27/8/2015 - Hiệu lực: 11/10/2015 - Cập nhật: 07/09/2015
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyester thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8
Thông tư số: 42/2015/TT-BTC (phần 1)
Ký ngày: 01/4/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và thay thế thông tư tại điều 37 - Cập nhật: 01/4/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
9
Thông tư số; 42/2015/TT-BTC (phần cuối)
Ký ngày: 27/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và thay thế Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011, phần IV Thông tư số 128/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. - Câp nhật: 01/4/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
10
Thông tư số: 38/2015/TT-BTC (phần 1) (Phụ lục tải về tại mục "Dữ liệu tải về")
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và bãi bỏ các thông tư tại điều 149 - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
12 3 4 Sau