Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 70/QĐ-BTC
Ký ngày: 16/01/2020 - Hiệu lực: 16/01/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2
Quyết định số: 190/QĐ-BTC
Ký ngày: 29/01/2019 - Hiệu lực: 29/01/2019
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018
3
Thông tư số: 135/2018/TT-BTC
Ký ngày: 28/12/2018 - Hiệu lực: 15/02/2019 - Thông tư thay thế Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.
Thông tư Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước đảm nhận bảo quản
6
38/2018/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư/ Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan/ Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính/ Người ký: Vũ Thị Mai/ Ngày ban hành: 20/04/2018/ Ngày hiệu lực: 05/06/2018
7
Quyết định số: 24/QĐ-BTC
Ký ngày: 08/01/2018 - Hiệu lực: 08/01/2018 - Cập nhật: 26/03/2018
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017
8
Thông tư số 84/2017/TT-BTC
Ký ngày: 15/8/2017 - Hiệu lực: 30/9/2017 - Cập nhật: 21/8/2017
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ
9
Quyết định số: 166/QĐ-BTC
Ký ngày: 25/01/2017 - Hiệu lực: 25/01/2017 - Cập nhật: 07/04/2017
Công bố Danh mục VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một bộ phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016
10
Công văn số: 17663/BTC-TCHQ
Ký ngày: 13-12-2016 - Cập nhật: 22-12-2016
Về việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
12 3 4 Sau