Các bộ, ngành khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
2
Nghị định số: 14/2018/NĐ-CP
Ký ngày: 23/01/2018 - Hiệu lực: 23/01/2018 - Cập nhật: 15/03/2018
3
Thông tư số 11/2017/TT-BCT
Ký ngày: 28/7/2017 - Hiệu lực: 11/9/2017 - Cập nhật: 24/8/2017
Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
4
Quyết định số: 4069/QĐ-BNN-QLCL
Ký ngày: 14-10-2015 - Hiệu lực: 14-10-2015 - Cập nhật: 12-11-2015
Sao y QĐ số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ NN&PTNT về việc công bố danh mục hàng hoá NK phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT
5
Thông tư 01/2014/TT-BCT
Ký ngày: 15/01/2014 - Hiệu lực: 15/01/2014 - Cập nhật: 20/01/2014
Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
6
Số VB: 44/2010/TT-BCT
Ký ngày: 31-12-2010 - Hiệu lực: 14-02-2011 - Cập nhật: 13-01-2011
Thông tư số 44/2010/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
7
Số VB: 70/2010/TT-BNNPTNT
Ký ngày: 08-12-2010 - Hiệu lực: 22-01-2011 - Cập nhật: 19-01-2011
Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
1