Tổng cục Hải quan
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số: 8207/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 15/12/2017
Công văn về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7
2
Ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
Ký ngày: 31/7/2017
3
Quyết định số:1082/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 31/3/2017 - Hiệu lực: 31/3/2017 - Cập nhật: 07/4/2017
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền của ngành Hải quan phục vụ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
4
Quyết định số: 2228/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 05/7/2017 - Hiệu lực: 05/7/2017 - Cập nhật: 15/7/2017
Quyết định về việc ban hành Quy định về chuẩn thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.
5
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Cập nhật: 15/7/2017
"Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN"
6
Quyết định số: 2173/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 29/6/2017 - Hiệu lực: 29/6/2017 - Cập nhật: 07/7/2017
Quyết định về việc Ban hành Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế.
7
Quyết định số: 2172/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 29/6/2017 - Hiệu lực: 29/6/2017 - Cập nhật: 07/7/2017
Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, CFS, kho hàng không kéo dài, địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính (dưới đây gọi là kho, bãi, địa điểm)
8
Công văn số: 3144/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/5/2017
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.
9
Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 03/01/2017 - Hiệu lực: 03/01/2017 - Cập nhật: 10/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.
10
Công văn số 47/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 04/01/2017 - Cập nhật: 11/01/2017
Về việc thông báongân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nướcvới Tổng cục Hải quan
12 3 4 Sau