Tổng cục Hải quan
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số: 3144/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/5/2017
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.
2
Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 03/01/2017 - Hiệu lực: 03/01/2017 - Cập nhật: 10/01/2017
Quyết định về việc công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.
3
Công văn số 47/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 04/01/2017 - Cập nhật: 11/01/2017
Về việc thông báongân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nướcvới Tổng cục Hải quan
4
4186/QD-TCHQ
Ký ngày: 01-12-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016
Ban hành Bản hướng dẫn trình tự XP VPHC, giải quyết khiếu nại các QĐ hành chính liên quan đến việc XP VPHC trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong XP VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan
5
Công văn số: 10812/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 15/11/2016 - Hiệu lực: 15/11/2016 - Cập nhật: 22/11/2016
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.
6
Công văn số: 8544/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 05/9/2016 - Cập nhật: 06/9/2016
Công văn về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
7
Công văn số 6561/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 12/7/2016 - Cập nhật: 20/7/2016
Về việc triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc.
8
Quyết địn số 1835/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 22/6/2016 - Hiệu lực: 22/6/2016 - Cập nhật: 29/6/2016
Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời vwf định dạng thông điệp dữ lieu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp kinh doanh cảng.
9
Quyết định số 998/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 15/04/2016 - Hiệu lực: 15/4/2016 - Cập nhật: 18/5/2016
Công nhận địa điểm kiểm tra tập trung tại khu kinh tế CK Tịnh Biên - An Giang
10
Quyết định số 1418,1419,1420/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 14/5/2015 - Hiệu lực:14/5/2015 - Cập nhật: 18/5/2016
Quyết định việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2015 đối với DN giải thể (1418-1420).
12 3 Sau