Tổng cục Hải quan
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số: 4542/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/7/2019
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
2
Quyết định số: 808/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019
Ký ngày: 27/3/2019 - Hiệu lực: 27/3/2019
Quyết định về việc sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới.
3
5558/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 24/9/2018
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
4
5348/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 13/9/2018
Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7                                 
5
1944/GSQL-GQ1
Ký ngày: 29/6/2018
Về việc thông báo Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
6
Công văn số 2356/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 02/5/2018
Về việc bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
7
Công văn số: 727/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 06/02/2018
Về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan.
8
Công văn số: 8207/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 15/12/2017
Công văn về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7
9
Ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
Ký ngày: 31/7/2017
10
Quyết định số:1082/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 31/3/2017 - Hiệu lực: 31/3/2017 - Cập nhật: 07/4/2017
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền của ngành Hải quan phục vụ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
12 3 4 5 Sau