Hải quan An Giang
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số: 11/QĐ-HQAG
Ký ngày: 18/01/2018
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên HĐLĐ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
2
Thông báo số: 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/06/2017
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
3
Quyết định số: 13/QĐ-HQAG
Ký ngày: 20/01/2017 - Hiệu lực: 20/01/2017 - Cập nhật: 22/01/2017
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhan viên hợp đồng lao động, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
4
Công văn số 1084/HQAG-CBL
Ký ngày: 23/6/2016 - Cập nhật: 29/6/2016
Công văn về việc triển khai, quán triệt, phổ biến Luật Tổ tụng Hành chính 2015 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016. (Vào Mục "Dữ liệu tải về" để tải: Luật TTHC 2015, Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016)
5
Thư chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
Ký ngày: 17/6/2016
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016
6
Thông báo số: 212/TB-HQVHĐ
Ký ngày: 07/6/2016 - Hiệu lực: 07/6/2016 - Cập nhật: 13/6/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
7
Thông báo số 947/TB-HQAG
Ký ngày: 07/6/2016 - Hiệu lực: 07/6/2016 - Cập nhật: 09/6/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
8
183/QĐ-HQAG Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh An Giang
Ký ngày: 11/4/2016
9
Quyết đinh số 56/QĐ-HQAG
Ký ngày: 27/01/2016
QĐ Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục PL cho CBCC Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2016 của Cục HQ tỉnh AG
10
DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN VỀ THU NSNN, BẢO LÃNH THUẾ VỚI CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
Đính kèm công văn số 457/HQAG-NV ngày 20/3/2015
DANH SÁCH CÁN BỘ HỔ TRỢ
1