Chính sách, thủ tục KTM Tinh Biên
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
6699/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 10 - 11 - 2010

V/v thủ tục hải quan đối với phần hàng hóa vượt định mức miễn thuế mà khách tham quan du lịch mua tại khu TM - CK Tịnh Biên và Khu TM-CN Mộc Bài.

2
258/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 15 - 1 - 2010

V/v Quản lý mặt hàng thẻ cào điện thoại di động từ nội địa vào Khu TM-CN Tịnh Biên và từ Khu TM-CN Tịnh Biên ra nước ngoài.

3
2619/QĐ-UBND
Ký ngày: 20 - 11 - 2009

Diều chỉnh, bổ sung một số nội dung QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy trình quản lý việc mua hàng miễn thuế của khách tham quan du lịch tại Khu thương mại Tịnh Biên.

4
47/QĐ-BQL
Ký ngày: 10 - 2 - 2009

Ban hành Quy định về tổ chức và họat động của Ban quản lý Khu thương mại Tịnh Biên thuộc BQL Khu KTCK An Giang.

5
257/UBND-KT
Ký ngày: 21 - 1 - 2009

V/v Mở cửa hoạt động Khu thương mại Tịnh Biên.

6
44/QĐ-UBND
Ký ngày: 13 - 1 - 2009

V/v Ban hành Quy trình quản lý việc mua hàng miễn thuế của khách tham quan du lịch tại Khu thương mại Tịnh Biên.

7
679/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 18 - 2 - 2011
V/v Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC.
8
5853/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 1 - 10 - 2010
V/v vướng mắc thủ tục hàng hóa xuất khẩu vào khu KTCK sau đó bán vào thị trường nội địa.
9
116/2010/TT-BTC
Ký ngày: 4 - 8 - 2010
Sửa đổi, bổ sung TT 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của QĐ 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của TTCP ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh
10
10/2010/QĐ-UBN
Ký ngày: 12 - 3 - 2010
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.
12 3 4 Sau