Khai báo hải quan từ xa

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỖ TRỢ KHAI BÁO

TRÊN HỆ THỐNG VNACCS


STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới

02963.831.208

1.1

Trần Nhật Hoàng

0985.071.710

2.Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương

02963.524.716

2.1

Đoàn Đức Tiến

0916.968.956

3.Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên

02963.876.137

3.1

Trần Vũ Đàn

0918.482.393

3.2

Huỳnh Nhật Duy

0918.262.272

4.Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình

02963.825.838

4.1

Lê Ái Quân

0919.754.579

4.2

Hồ Trịnh Bảo Long

0919.288.810

5.Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông

02963.826.848

5.1

Đặng Hoàng Nam

0919.409.555

5.2

Phan Duy Phương

0919.531.888

6.Chi cục Hải quan Bắc Đai

02963.826.848

6.1

Bùi Thanh Vũ

01234.74.79.74