Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp
Tin tức   16:15 | 09/07/2015
Thực hiện cam kết với Tổ chức Hải quan Thế giới WCO, Tổng cục Hải quan luôn quan tâm phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan với các Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, thể hiện qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện.

                     Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cảng Mỹ Thới

         Theo đó, quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp được xây dựng, thiết lập trên nguyên tắc hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xử lý các vấn đề về hải quan; Khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, về thuế; Góp phần cải cách thủ tục hành chính,giảm thời gian và chi phí thông quan, cải thiện điều kiện, phương thức phục vụ doanh nghiệp

Doanh nghiệp tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan được các quyền lợi:

- Quyền được thông tin: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác về chính sách, pháp luật hải quan theo cách thức thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

- Quyền được hướng dẫn: Doanh nghiệp được cơ quan hướng dẫn kịp thời ngay khi có sự thay đổi về chính sách, pháp luật hải quan và trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

- Quyền được hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan: Doanh nghiệp được cơ quan hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định của phápluật. Doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác vớ cơ quan hải quan được tạo điều kiện thực hiện thủ tục hải quan trước và trong thời gian nhanh nhất cóthể theo các nội dung tại văn bản thỏa thuận.

- Quyền được giải đáp: Doanh nghiệp được giải đáp kịp thời ngay khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa,phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Quyền được hỏi ý kiến: Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách,pháp luật hải quan, về điều kiện và phương thức phục vụ doanh nghiệp, doanh nghiệp được hỏi ý kiến về những thay đổi đó, ưu tiên các doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan.

- Quyền được tham gia: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan tạo điều kiện tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật hải quan, thiết lập điều kiện và phương thức phục vụ doanh nghiệp, quá trình xây dựng lực lượng hảiquan; tham gia các hoạt động tham vấn, hợp tác với cơ quan hải quan và các bên liên quan.

Tham gia thực hiện quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, các cấp Hải quan có trách nhiệm sau:

- Tại Tổng cục Hải quan:

* Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn thiết lập quan hệ đối tác trong toàn ngành, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tại các đơn vị;

+ Đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác; là đầu mối thực hiện hoạt động hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan cấp Tổng cục dưới hình thức ký văn bản thỏa thuận hợp tác;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thựchiện các nội dung thỏa thuận hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan;

+ Tham mưu, đề xuất các chương trình đối tác, hợp tác giữa cơ quan hảiquan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

+ Thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về quyền lợi, lợi ích khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan tại các hoạt động phát triển quan hệ đối tác do Tổng cục Hải quan tổ chức và trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan

* Các Vụ, Cục chức năng thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm:

+ Phân công đầu mối chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác và các bên liên quan;

+ Thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan do Tổng cục Hải quan ký kết, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ phát sinh theo phân công của lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

+ Thực hiện các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác theo chức năng,nhiệm vụ được giao;

+ Nghiên cứu và xây dựng chương trình đối tác chuyên đề cấp Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện;

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chínhsách, pháp luật về hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trên cơ sở quy định và cơ chế xử lý hiện hành và do Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan chuyển đến.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Thành lập Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp do một Lãnh đạo Cục làm Tổ trưởng;

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác;

+ Đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình đối tác chuyên đề cấp Cục trên phạm vi địa bàn quản lý;

+ Thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các bên liên quan qua hình thức ký văn bản thỏa thuận hợp tác;

+ Giao Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp tiếp nhận và đề xuất xử lý cácvấn đề phát sinh trong quan hệ đối tác và các bên liên quan;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị và theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết;

+ Thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về quyền lợi, lợi ích khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan tại các hoạt động phát triển quan hệ đối tác do Cục tổ chức và trên trang web hải quan của Cục.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thựchiện chính sách, quy định pháp luật về hải quan, về thuế;

+ Thường xuyên cập nhật các kiến nghị, vướng mắc, tình trạng xử lý và kết quả xử lý tại chuyên mục Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trên trang web hải quan Cục./.

Trần Bửu Tài
Tin khác