Tổng cục Hải quan: Ban hành quy trình thủ tục Hải quan mới
Tin tức   10:07 | 10/08/2015
Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quytrình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định gồm có 10 Phần, đó là: (I) Quy trình kiểm tra hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ tại cửa khẩu; (II) Quy trình thủ tục hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (III) Quy trình quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất; (IV) Các quytrình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; (V) Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưara, lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan; phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan; (VI) Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan; (VII) Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, ra kho ngoại quan, kho CFS; (VIII) Quytrình thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy; (IX) Quy trình kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế;kiểm tra, xác định trị giá hải quan; kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu; (X) Quy trình miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài các Quy trình trên Quyết định còn ban hành kèm theo 02 Phụ lục,gồm: (Phụ lục 1) Quy định một số mẫu dấu, bảng biểu thực hiện thủ tục hải quan điện tử và (Phụ lục 2) Quy định một số mẫu dấu, bảng biểu khi thực hiện khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

Đối với mỗi Quy trình, Tổng cục Hải quan quy định rõ nguyên tắc chung;việc lựa chọn hàng hóa kiểm tra; việc kiểm tra hồ sơ, hàng hóa; xử lý kết quả kiểm tra khi người khai hải quan thực hiện đăng ký tờ khai; Kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí; Khai bổ sung hồ sơ hải quan; Hủy tờ khai hảiquan; Xử lý các tờ khai lỗi trên Hệ thống; Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; Kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế, kiểm tra, xác định trị giá hải quan; Xét miễn thuế xuấtkhẩu, nhập khẩu…….

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2015 và thay thế toàn bộ hoặc một phần nội dung các Quy trình thủ tục hải quan do Tổng cục Hảiquan ban hành trước đây.Trần Bửu Tài
Tin khác