Những thay đổi khi làm thủ tục đối với hàng hóa của cư dân biên giới và thương nhân theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tin tức   16:04 | 28/01/2016
Ngày 20/10/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

            Ký kết Quy chế phối hợp giữa HQ-BP An Giang năm 2015

       Nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã ban hànhcác Thông tư hướng dẫn thực hiện, cụ thể là:  

Ngày 30/12/2015 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 52/2015/TT-BCT Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Thông tư số 54/2015/TT-BCT Quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Và ngày 31/12/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2015/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hảiquan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướngChính phủ và Thông tư số 218/2015/TT-BTC Hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đồi với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới,chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Theo Thông tư số 52/2015/TT-BCT của Bộ Công thương thì để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp củanước ngoài (gọi tắt là thương nhân), phải được UBND tỉnh biên giới chủ trì, phốihợp với Bộ Công thương lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ điều kiện, được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh.

Để được công bố,Thương nhân đăng ký trực tiếp hoặc gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công thương tỉnh biên giới nơi có cửa khẩu phụ, lối mở; hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ,lối mở biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương;

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc giấy chứngnhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 01 (một) bản sao, có xác nhận đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của Thương nhân thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyếtđịnh số 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Khi làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp phải:

- Nộp giấy chứngnhận xuất xứ Việt Nam.

- Các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản, mặt hàng bình ổn giá, hàng hóa không có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam chỉ được xuấtkhẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong thời gian cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thông báo.

Để nhập khẩu hàng qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, khi làm thủ tục HQ Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 5 Thông tư 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Theo Thông tư số 54/2015/TT-BCT của Bộ Công thương thì cư dân biên giới được hiểu là công dân ViệtNam và công dân nước có chung biên giới có hộ khẩu thường trú tại khu vực biêngiới hoặc người có giấy phép của cơ quan Công an tỉnh biên giới cho cư trú ở khu vực biên giới.

Cư dân Biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa trong Danh mục hàng hóa Ban hành kèm Thông tư 54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương sẽ được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác với giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng/1 người/1 lượt và không quá 4 lần/1 tháng, phần vượt quá định mức phải chịu thuế theo quy định hiện hành.

Hàng hóa của cư dân biên giới là hàng hóa được sản xuất tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam hoặc nước láng giềng do cư dân biên giới mua bán, trao đổi ở khu vực biêngiới hai bên để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của cư dân biên giới; Danhmục hàng hóa được nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới quy định tại Phụ lục kèmtheo Thông tư số 54/2015/TT-BCT.

 

 Thông tư số 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương xuất cảnh, nhập cảnh trong hoạt động thương mại biên giới; thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan và quản lý thuế đối vớiviệc mua gom, vận chuyển hàng hóa mua bán, trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới; Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại biêngiới, Cư dân biên biên mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu,chợ cửa khẩu, chợ biên giới và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; Cơ quan Hải quan và các cơ quan, tổ chức, quản lý điều hành hoạt động thương mại biên giới.

Theo đó, hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua  biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm;

Hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai hàng xuất khẩu,tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới do cơ quan Hải quan (hoặc Biên phòng)in theo mẫu và phát cho cư dân biên giới; Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm dịch y tế, trừ trường hợp Bộ Y tế thông báo có nguycơ dịch bệnh truyền nhiễm và khi có dịch bệnh xảy ra thì phải kiểm tra thực tếvà xử lý y tế, hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm dịch thủy sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố trong từng thời kỳ phải được kiểm dịch theo quy định của pháp luật hiện hành và hàng hóa mua bán, traođổi của cư dân biên giới không phải kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi cư dân biên giới làm thủ tục thực hiện tính thuế và thu ngay tại cửa khẩu, lối mở đối với hàng hóa nằm trong Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhưng vượt định mức miễn thuế quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác với giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng/1 người/1 lượt và không quá 4 lần/1 tháng) và đối với hàng hóa nằm ngoài Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai cư dân biên giới và phải thựchiện đầy đủ các quy định về chính sách mặt hàng.

Hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế nhưng không sử dụng cho đời sốngvà sản xuất của mình khi bán nhượng lại phải kèm theo tờ khai hàng cư dân biêngiới để thương nhân mua gom thực hiện đăng ký khai báo vớ cơ quan hải quan theo quy định của Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư số 217/2015/TT-BTC còn hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân, hộ kinh doanh tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới,chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới; Kiểm tra, giám sát hải quan đối vớiphương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại biên giới (phương tiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại biên giới phải đăng ký một lần với cơ quan hải quan; Chi cục hải quan cửa khẩu mở sổ theo dõi phương tiện theo mẫu kèm theo Thông tư).

  Thông tư số số 218/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó thươngnhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửakhẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thu, phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật thuế hiện hành; Hàng hóa xuất khẩu dưới hìnhthức mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân là doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng; Thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu phải sử dụng hóa đơn theo quy định. Khi bán hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thì phải xuất hóa đơn giao cho người mua và phải chịu trách nhiệm về nguồngốc hàng hóa. Trường hợp khi bán hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”; Thương nhân là doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này thực hiện khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng; tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và hết năm thực hiện quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật quản lý thuế và các vănbản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh thu bán hàng hóa được xác định theo tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng.

Ngoài ra, Thông tư số 218/2015/TT-BTC còn hướng dẫn việc quản lý thuế và nguyên tắc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan hải quan.

Các Thông tư của Bộ Công thương và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới đều có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016.

Trần Bửu Tài
Tin khác