Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ
Tin tức   13:55 | 21/06/2016
Cục Hải quan tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Theo đó, đề ra một số mục tiêu chủ yếu: Tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai,minh bạch quá trình hoạt động giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới,năm 2016 tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhậpkhẩu. Mục tiêu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; Giảm tỷlệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016; Đảm bảo nguồn thu, hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao hàng năm; Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Tạo điều kiện thuận lợi trong thông quan nhưng quản lý chặt chẽ trên cở sở thực hiện đúng quy định pháp luật và áp dụng Quản lý rủi ro của ngành Hải quan;Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và kết nối với các sở, ngành liên quan.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang cần tập trung triển khai thực hiện với 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

          - Tích cực đóng góp ý kiến và xây dựng,sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách, qua đó, tạo môi trường xuất khẩu, nhập khẩu thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân phát triển;

          - Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn về quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợicho các doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, kịp thời tiếp nhận xử lý vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuấtnhập khẩu của doanh nghiệp.

          - Xây dựng các Kế hoạch thực hiện cảicách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và công khai trên Website Cục Hải quan An Giang; trụ sở làm việc của các Chi cục Hải quan cửa khẩu.

-Thực hiện duy trì việc vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, an toàn 24/7;

          - Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan

- Tiếp nhận phần mềm kếtnối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử với các Sở, Ngành có liên quan từ TCHQ (nếu có);

- Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng tiêu chí dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro Cục Hải quan địaphương theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 50 Quyết định số 464/QĐ-BTCngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Điều 62 Quyết định số 282/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2015 của Tổngcục Hải quan về ban hành hướng dẫn thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động;

- Thực hiện áp dụng Danh mục hàng hóa rủi ro đối với doanh nghiệp không tuân thủ và doanh nghiệp có rủi ro cao; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để giảm tỷ lệ chuyển luồng kiểm tra của các Chi cục đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp chuyển luồng tùy tiện./.

Trần Bửu Tài
Tin khác