Bộ Tài chính vừa công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Tin tức   14:50 | 26/12/2016
Ngày 09 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2628/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính


Theođó công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, gồm:

-13 thủ tục hành chính mới.

-14 thủ tục hành chính thay thế.

-03 thủ tục hành chính bãi bỏ

1.Đối với thủ tục hành chính mới:

-  Cấp Tổng cục Hải quan có 3 thủ tục gồm: Thủtục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử; thủ tục đăngký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờkhai hải quan điện tử; thủ tục đăng ký kết nối, hủy kết nối với Cổng thông tintờ khai hải quan điện tử.

-Cấp Cục Hải quan có 2 thủ tục mới gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (NK),tạm NK xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại; thủ tục chuyểnnhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm NK miễn thuế.

-Cấp Chi cục Hải quan có 8 thủ tục mới, gồm: Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xeô tô, xe máy không nhằm mục đích thương mại; thủ tục tái xuất xe ô tô, xe máyđã tạm nhập khẩu miễn thuế; thủ tục đối với hàng hóa XNK là tài liệu chứng từkhông có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủtục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiệnhành của nhà nước, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phảikiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục đốivới hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 5 triệu VNĐ và không có thuế xuất khẩu,trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm trachuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục đối với hànghóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu đóng ghép với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụchuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục hàng hóa lạc tuyến quốc tế; thủ tục điện tửđối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảngbiển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện nội địa Việt Nam,Campuchia xuất nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam.

2.Đối với thủ tục hành chính thay thế:

 14thủ tục hành chính thay thế liên quan đến cấp Chi cục Hải quan, gồm:Thủ tục hải quan đối với xăng dầu cung ứng cho xuất khẩu, tái xuất cho máy bay;Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển; Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí,nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập; Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất,khí quá cảnh; Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệuxuất khẩu, tái xuất; Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí chuyểntiêu thụ nội địa; Thủ tục hải quan đối với khí, nguyên liệu xuất khẩu, nhậpkhẩu bằng đường ống chuyên dụng; Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩuđể sản xuất và pha chế xăng dầu, khí;  Thủtục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu,khí;  Thủ tục hải quan đối với hàng hóatừ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan;  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phithuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóatừ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khongoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan và Thủ tục hảiquan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công - điện tử)

3.Đối với thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ:

 Hủy bỏ,bãi bỏ 3 thủ tục thuộc cấp Chi cục Hải quan, gồm: Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạmnhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại; thủ tục hải quan đối vớixăng dầu tạm nhập tái xuất và thủ tục hải quan đối với nhập khẩu, tạm nhập xăngdầu.
Trần Bửu Tài
Tin khác