Thông báo
Để thuận tiện trong việc khai báo trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng Thông tin điện tử Hải quan đã bổ sung thông tin tên viết tắt của Chi cục Hải quan trong bảng danh mục mã đơn vị Hải quan. Chi tiết tại chuyên mục Hệ thống VNACCS/VCIS- Các bảng mã chuẩn
21:35 | 13/08/2014
1