Hình thành và phát triển
Cục Hải quan tỉnh An Giang
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HẢI QUAN TỈNH AN GIANG được thành lập theo Quyết định số 248/BNgT-TCCB ngày 14/02/1977 của Bộ Ngoại thương với tên gọi ban đầu là Chi cục Hải quan tỉnh An Giang và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 3/1979. Tổ chức bộ máy ban đầu chỉ gồm: 2 phòng (Nghiệp vụ tổng hợp và Tổ chức hành chính); 3 đơn vị Hải quan (đặt tại Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình) và 1 Đội Kiểm soát lưu động.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ cấu tổ chức đã tăng lên với biên chế 197 người, 13 đơn vị thuộc và trực thuộc bao gồm: 5 phòng tham mưu (Văn phòng, Nghiệp vụ, TMXLVP&TTXLTTNVHQ, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra-Thanh tra), 6 Chi cục HQ cửa khẩu trực thuộc (Cảng Mỹ Thới, Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Bắc Đai), Chi cục Kiểm tra STQ, 2 Đội Kiểm soát (Chống buôn lậu và phòng chống ma túy).

THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT TRONG 05 NĂM QUA:
  • Triển khai thực hiện tốt: Luật Hải quan, Luật thuế XK, thuế NK, Luật quản lý Thuế, các quy định của pháp luật về Hải quan.
  • Thực hiện hoàn thành các chương trình cải cách, hiện đại hóa HQ mà đơn vị đã đề ra giai đoạn 2004-2006;
  • Lập được nhiều thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại…

KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2003-2007:

  • 03 Huân chương chiến công hạng II,  III.
  • 03 Huân chương Lao động hạng II, III.
  • 08 cờ thi đua của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh.
  • 15 Bằng khen của Chính phủ, các Bộ và Ngành …
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang