Hình thành và phát triển
Cục Hải quan tỉnh An Giang

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- HẢI QUAN TỈNH AN GIANG được thành lập theo Quyết định số 248/BNgT-TCCB ngày 14/02/1977 của Bộ Ngoại thương với tên gọi ban đầu là Chi cục Hải quan tỉnh An Giang và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 3/1979. Tổ chức bộ máy ban đầu chỉ gồm: 2 phòng (Nghiệp vụ tổng hợp và Tổ chức hành chính); 3 đơn vị Hải quan (đặt tại Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình) và 1 Đội Kiểm soát lưu động.

- Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ cấu tổ chức đã tăng lên với biên chế 197 người, 13 đơn vị thuộc và trực thuộc bao gồm: 5 phòng tham mưu (Văn phòng, Nghiệp vụ, TMXLVP&TTXLTTNVHQ, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra-Thanh tra), 6 Chi cục HQ cửa khẩu trực thuộc (Cảng Mỹ Thới, Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Bắc Đai), Chi cục Kiểm tra STQ, 2 Đội Kiểm soát (Chống buôn lậu và phòng chống ma túy).

- Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016, của Bộ Tài chính, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh An Giang gồm 13 đơn vị thuộc và trựcthuộc bao gồm: 5 phòng tham mưu (Văn phòng; Phòng Nghiệp vụ, Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm; Phòng Tổ chức - Thanh tra; Phòng Tài vụ - Quản trị), 6 Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc (Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên; Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương; Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình; Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông; Chi cục Hải quan Bắc Đai), 2 Đội Kiểm soát (Đội Kiểm soát Hải quan; Đội Kiểm soát phòng chống ma túy).

THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT TRONG 05 NĂM QUA (2011 - 2015)

- Cục Hải quan tỉnh An Giang đã triển khai và tiếp tục vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các phần mềm của ngành. Tiếp tục sử dụng chữ ký số trong khai báo Hải quan, vận động doanh nghiệp nộp thuế qua ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động hải quan, giúp giảm chi phí, thời gian, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

- Kiện toàn bộ máy và nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động của Cục đáp ứng các yêu cầu về quản lý hải quan. Tăng cường siết chặt kỷ luật,kỷ cương hành chính đội ngũ cán bộ, công chức.

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đápứng tốt cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng côngnghệ thông tin. Tăng cường các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan –Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Hải quan - Kho bạc – Ngân hàng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách.

- Áp dụng công tác quản lý rủi ro toàn diện, hiệu quảtrong các khâu nghiệp vụ hải quan cả nước, trong và sau thông quan. Tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống Chỉ số đánh giá hoạt động hải quan, từng bước sử dụng hệ thống chỉ số như một công cụ trong việc quản lý hải quan hiện đại.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, phòng chống ma túy trên địa bàn.

KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2003-2007:

- 03 Huân chương chiến công hạng II,  III.

- 03 Huân chương Lao động hạng II,III.

- 08 cờ thi đua của Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh.

- 15 Bằng khen của Chính phủ, cácBộ và Ngành …

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang