Sơ đồ tổ chức bộ máy


 

CỤC TRƯỞNG

TRẦN QUỐC HOÀN

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐINH VĂN TƯƠI

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤN BỬU