Sơ đồ tổ chức bộ máy
Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ tài chính

Tổ chức lại bộ máy theo Quyết định của Bộ Tàichính và Tổng cục Hải quan tại cấp Cục, Chi cục theo định hướng tin giản, hiệu quả:

- Cục Hải quan tỉnh An Giang đã hoàn thành thực hiện tổ chức lại bộ máy theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

- Hoàn thành thựchiện Quyết định số 1860/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang; Quyết địnhsố 3443/QĐ-TCHQ ngày 22/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Quy định cơ cấu tổ chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang đúng thời gian quy định. Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 465/QĐ-HQAG ngày 26/11/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh AnGiang quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Bắc Đai thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.

* Kết quả sắp xếp:

Tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh An Giang gồm 05 Phòng, 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu và 02 Đội kiểm soát trực thuộc Cục (Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính),chi tiết:

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm;

+ Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra;

+ Phòng Tài vụ - Quản trị;

+ Văn Phòng;

+ Đội Kiểm soát Hải quan (Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Đội Kiểm soát phòng,chống ma túy (Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ Hải quan, Tổ Kiểm soát hảiquan (Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan);

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ Hải quan, Tổ Kiểm soát hảiquan (Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan);

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ hải quan (Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ hải quan (Quyết định số 1892/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, gồm: Đội Nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Bắc Đai (Quyết địnhsố 3443/QĐ-TCHQ ngày 22/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Phạm Đình Huấn - NV