Sơ đồ tổ chức bộ máy
Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ tài chính


Phạm Đình Huấn - NV