Các Chi cục Hải quan trực thuộc
Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An GiangCHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG MỸ THỚI

Địa chỉ: Mỹ Thạnh - Mỹ Thới - L.Xuyên - An Giang.
Điện thoại:   02963.831208    - Fax: .02963.831208 
Email: cccangmythoi@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Lâm Thế Giới

CHI CỤC HẢI QUAN CK TỊNH BIÊN

Địa chỉ: Xuân Tô - Tịnh Biên - An Giang.
Điện thoại:   02963.876137     - Fax: .
Email: cctinhbien@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Huỳnh Ngọc Hồ

CHI CỤC HẢI QUAN CK VĨNH XƯƠNG

Địa chỉ: Vĩnh Xương - Tân Châu - An Giang.
Điện thoại: 02963.524716   - Fax: .
Email: ccvinhxuong@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Dương Sen Hải

CHI CỤC HQCK VĨNH HỘI ĐÔNG

Địa chỉ: Vĩnh Hội Đông - An Phú - An Giang.
Điện thoại:     02963.826848  - Fax: .
Email: ccvinhhoidong@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Trần Kế Đoan

CHI CỤC HẢI QUAN BẮC ĐAI

Địa chỉ: Bắc Đai - An Phú - An Giang.
Điện thoại:  02963.812005   - Fax: .
Email: ccbacdai@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Huỳnh Việt Sỹ  

CHI CỤC HẢI QUAN CK KHÁNH BÌNH

Địa chỉ: Khánh Bình - An Phú - An Giang.
Điện thoại:  02963.825838   - Fax: .
Email: cckhanhbinh@customs.gov.vn

Chi cục Trưởng: Thái Văn Liêm

Phạm Đình Huấn