Các Văn Bản Khác
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND
Ký ngày: 28/9/2020 - Hiệu lực: 15/10/2020 - Cập nhật: 31/5/2021 (Người cập nhật Phạm Đình Huấn)
Quyết định ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

2
Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 19
Ký ngày: 15/3/2021 - Hiệu lực: 25/3/2021 - Cập nhật: 25/3/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Qui định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
3
Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN
Ký ngày: 10/8/2020 - Hiệu lực: 23/9/2020 - Cập nhật: 28/9/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
4
Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP
Ký ngày: 01/6/2020 - Hiệu lực: kể từ ngày 15/7/2020 - Cập nhật: 02/7/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

5
Sao y bản chính số 121,122,123,124/SY-TCHQ
Ký ngày: 14/10/2019
Cung cấp danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản
6
Công văn số 41/KTNN-TT
Ký ngày: 18/6/2019
Thông báo danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản
7
Thông báo số: 1069/TB-HQHT
Ký ngày: 04/7/2019
Thông báo về việc triển khai Hệ thống quản ký Hải quan tự động (VASSCM) tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
8
Công văn số 38/KTNN-TT
Ký ngày: 11/6/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
9
Công văn số 32/KTNN-TT
Ký ngày: 27/5/2019
Về việc cung cấp danh sách các Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.
10
Thông báo số: 1148/TB-HQTN
Ký ngày: 19/6/2019
Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
12 3 4 Sau