Cửa hàng miễn thuế
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1