Cổng thông tin một cửa quốc gia
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013
2
Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013
3
Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013
1