Các thủ tục khác
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thông báo phát hành Biên lai
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012
6
Thông báo kết quả hủy Biên lai
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012
7
Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 272/QĐ-BTC ngày 14/02/2012
8
Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009
1