Quốc Hội
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14
Ký ngày: 21/12/2020 - Hiệu lực: 01/01/2021 - Cập nhật: 06/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế Bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14
2
Luật số: 12/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
3
Luật số: 15/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
4
Luật số: 14/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2017
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
5
Luật số: 11/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật trợ giúp pháp lý
6
Luật số: 10/2017/QH14
Hiệu lực: 01/7/2018
Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước
7
Luật số: 05/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật quản lý ngoại thương
8
Luật số 04/2017/QH14
Hiệu lực: 01/01/2018
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
9
Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội
Ký ngày: 06/04/2016 - Hiệu lực: 01/9/2016 - Cập nhật: 22/9/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

10
Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội (file 1)
Ký ngày: 23/06/2014 - Hiệu lực: 01/01/2015 - Cập nhật: 23/9/2014
LUẬT HẢI QUAN
12 Sau