CÔNG KHAI VIỆC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CỦA CỤC HQAG
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 1/2021
Ký ngày: 05/04/2021
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 1/2021
2
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2020
Ký ngày: 06/10/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3-2020
3
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 1/2020
Ký ngày: 08/04/2020
Công khai dự toán thu chi ngân sách quý 1/2020
4
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
Ký ngày: 10/01/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách  năm 2019
5
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
Ký ngày: 15/10/2019
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2019
6
Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
Ký ngày: 03/7/2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2/2019
7
026/QĐ-HQAG
Ký ngày: 24/01/2019
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh An Giang
8
439/QĐ-HQAG
Ký ngày: 30-10/2018
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018
9
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
Ký ngày: 11/10/2018
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2018
10
372/QĐ- HQAG
Ký ngày: 14/9/2018
Công khai quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018
12 Sau