Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
231/QĐ-HQAG
Ký ngày: 10/7/2020
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2019
2
245/QĐ-HQAG
Ký ngày: 03-07-2019
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Cục hải quan tỉnh An Giang
1