THÔNG BÁO TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
227/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Châu Đại Quang; Sinh ngày: 20/4/1960; Giới tính: Nam.
2
226/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hữu Huỳnh; Sinh ngày: 24/5/1984; Giới tính: Nam.
3
225/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông La Khuê Minh; Sinh năm 1966; Giới tính: Nam.
4
224/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Minh Tưởng; Sinh năm 1982; Giới tính: Nam.
5
223/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đào Đức Trung; Sinh ngày: 10/5/1959; Giới tính: Nam.
6
222/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Phúc Cường; sinh ngày 01/12/1967; Giới tính: Nam.
7
221/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Châu Đại Quang; sinh ngày 20/4/1960; Giới tính: Nam.
8
220/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Nguyễn Thành; sinh ngày 24/12/1931; Giới tính: Nam.
9
219/TB-HQCMT
Ký ngày: 03/3/2021 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Giai; Sinh ngày: 04/6/1943; Giới tính: Nam
1