Dữ liệu tải về
STT
Tên
Tải về
1
Phụ lục 2
2
Phụ lục 1
3
Phiếu đăng ký
4
Danh sách TTHQ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
5
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2020
1