Xử lý vi phạm
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
65/2010/QĐ-TTg
Ký ngày: 25 - 10 - 2010
Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý NN trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
2
97/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 21 - 9 - 2010
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
3
146/2010/TTLT/B
Ký ngày: 23 - 9 - 2010
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế.
4
75/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 12 - 7 - 2010
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.
5
102/2010/TTLT-B
Ký ngày: 14 - 7 - 2010
Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng.
6
76/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 12 - 7 - 2010
Sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh rượu và thuốc lá.
7
93/2010/TT-BTC
Ký ngày: 28 - 6 - 2010
Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
8
55/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 24 - 5 - 2010
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.
9
51/2010/TT-BTC
Ký ngày: 14 - 4 - 2010
V/v sửa đổi, bổ sung TT 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực CBL, gian lận thương mại, hàng giả.
10
40/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 12 - 4 - 2010
V/v Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.