Xử lý vi phạm
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
15/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 1 - 3 - 2010
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động sản xuất, kinh doanh phân bón.
2
31/2010/NĐ-CP
Ký ngày: 29 - 3 - 2010
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
3
12/2010/TT-BTC
Ký ngày: 20 - 1 - 2010
Hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dể bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu xung công quỹ nhà nước do VPHC.
4
239/2009/TTLT-
Ký ngày: 21 - 12 - 2009
Hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm.
5
235/2009/TTLT
Ký ngày: 14 - 12 - 2009
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.
6
2338/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 10 - 11 - 2009
Ban hành Bảng hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt VPHC trong ngành Hải quan...
7
111/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 11 - 12 - 2009
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
8
6730/TCHQ-PC
Ký ngày: 4 - 11 - 2009
V/v xử phạt phương tiện vận tải vi phạm thời hạn tái xuất.
9
90/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 20 - 10 - 2009
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất.
10
198/2009/TTLT/B
Ký ngày: 9 - 10 - 2009
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp.