Xử lý vi phạm
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
193/2009/TT-BTC
Ký ngày: 1 - 10 - 2009
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan...
2
68/2009/TT-BNNP
Ký ngày: 23 - 9 - 2009
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
3
26/2009/TT-BCT
Ký ngày: 26 - 8 - 2009
Quy định Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.
4
1315/QĐ-TTg
Ký ngày: 21 - 8 - 2009
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước chung về kiểm soát thuốc lá.
5
166/2009/TT-BTC
Ký ngày: 18 - 8 - 2009
Hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.
6
95/2009/QĐ-TTg
Ký ngày: 17 - 7 - 2009
V/v cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".
7
55/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 10 - 6 - 2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
8
54/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 5 - 6 - 2009
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
9
49/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 21 - 5 - 2009
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
10
45/2009/NĐ-CP
Ký ngày: 13 - 5 - 2009
Hứơng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý và sử dụng mẫu các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh.