Các Quyết Định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 984/QĐ-BTC
Ký ngày:12/5/2021 - Hiệu lực: 02/6/2021 - Cập nhật: 31/5/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2
Quyết định số 2081/QĐ-BTC
Ký ngày: 09/12/2020 - Hiệu lực: 09/12/2020 - Cập nhật: 20/01/2021 (người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
4
Quyết định số 1080/QĐ-BTC
Ký ngày: 20/7/2020 - Hiệu lực: 10/8/2020 - Cập nhật: 28/8/2020 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
5
Quyết định số 1032/QĐ-BTC
Ký ngày: 10/07/2020 - Hiệu lực: 30/07/2020 - Cập nhật: 03/8/2020 (Phạm Đình Huấn cập nhật)
Quyết định số 1032/QĐ-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
6
Quyết định số 710/QĐ-BTC
Ký ngày: 08/5/2020 - Hiệu lực: 08/5/2020 - Cập nhật: 10/6/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính
7
Quyết định số 814/QĐ-BTC
Ký ngày: 03/6/2020 - Hiệu lực: 10/6/2020 - Cập nhật: 09/6/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
8
Quyết định số 446/QĐ-BTC
Ký ngày: 31/3/2020 - Hiệu lực: 20/4/2020 - Cập nhật: 03/6/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
10
Quyết định số: 2571/QĐ-BTC (1)
Ký ngày: 10/12/2019 - Hiệu lực: 01/01/2020 - Cập nhật: 06/01/2020
- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nuớc của Bộ Tài chính.
- Công bố 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính: 01 TTHC mới; 02 TTHC sửa đổi, thay thể; 01 TTHC bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan.
12 3 4 5 Sau