Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Thông tư số 17/2021/TT-BTC
Ký ngày: 26/02/2021 - Hiệu lực: 12/4/2021 - Cập nhật: 03/03/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2
Thông tư số 06/2021/TT-BTC
Ký ngày: 22/01/2021 - Hiệu lực: 08/3/2021 - Cập nhật: 05/02/2021 (Người Cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3
Thông tư số 07/2021/TT-BTC
Ký ngày: 25/01/2021 - Hiệu lực: 11/3/2021 - Cập nhật: 31/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Thông tư quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu
4
Số ký hiệu: 69/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/07/2020; Loại văn bản: Thông tư; Ngày có hiệu lực: 01/07/2020; Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Bộ Tài chính; Phạm vi: Toàn quốc (Người cập nhật: Phạm Huấn - NV)
5
Thông tư số 13/2020/TT-BTC
Ký ngày: 06/3/2020 - Hiệu lực: 20/4/2020 - Cập nhật: 20/3/2020 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn - NV)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bỏa về quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
6
683/QĐ-BTC
Ký ngày: 28 tháng 4 năm 2020
Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
7
Quyết định số 70/QĐ-BTC
Ký ngày: 16/01/2020 - Hiệu lực: 16/01/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
8
Quyết định số: 190/QĐ-BTC
Ký ngày: 29/01/2019 - Hiệu lực: 29/01/2019
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018
9
Thông tư số: 135/2018/TT-BTC
Ký ngày: 28/12/2018 - Hiệu lực: 15/02/2019 - Thông tư thay thế Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.
Thông tư Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước đảm nhận bảo quản
12 3 4 5 Sau