Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Thông tư 131/2015/TT-BTC
Ký ngày: 27/8/2015 - Hiệu lực: 11/10/2015 - Cập nhật: 07/09/2015
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyester thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2
Thông tư số: 42/2015/TT-BTC (phần 1)
Ký ngày: 01/4/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và thay thế thông tư tại điều 37 - Cập nhật: 01/4/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
3
Thông tư số; 42/2015/TT-BTC (phần cuối)
Ký ngày: 27/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và thay thế Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011, phần IV Thông tư số 128/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. - Câp nhật: 01/4/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
4
Thông tư số: 38/2015/TT-BTC (phần 1)
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và bãi bỏ các thông tư tại điều 149 - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
5
Thông tư số: 38/2015/TT-BTC (phần 2)
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và bãi bỏ các Thông tư tại điều 149 - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
6
Thông tư số: 38/2015/TT-BTC (phần 3)
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và bãi bỏ các thông tư tại điều 149 - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7
Thông tư số: 38/2015/TT-BTC (phần cuối)
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực: 01/4/2015 và bãi bỏ các thông tư tại điều 149 - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
8
Thông tư số: 39/2015/TT-BTC
Ký ngày: 25/3/2015 - Hiệu lực : 01/4/2015 và bãi bỏ Thông tư, quyết định tại điều 26 của Thông tư số 39/2015/TT-BTC - Cập nhật: 31/3/2015
Thông tư quy định về trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
9
Thông tư số: 13/2015/TT-BTC
Ký ngày: 30/01/2015 - Hiệu lực: 15/3/2015 và thay thế Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 11/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hửu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan các văn bản hướng dẫn trước đây trái với quy định tại Thông tư này.
Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo về quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
10
Thông tư số: 12/2015/TT-BTC
Ký ngày: 30/01/2015 - Hiệu lực: 15/03/2015 và thay thế thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về diều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan - Cập nhật: 31/03/2015
Thông tư quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.