Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Thông tư số: 14/2015/TT-BTC
Ký ngày: 30/01/2015 - Hiệu lực: 16/03/2015 - Cập nhật: 11/03/2015
Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
2
Thông tư số: 29/2014/TT-BTC (phần cuối)
Ký ngày: 26/02/2014 - Hiệu lực: 12/4/2014 - Cật nhật: 01/03/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định vềviệc xác định trị giá Hải quan đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3
Thông tư số: 29/2014/TT-BTC (phần 01)
Ký ngày: 26/02/2014 - Hiệu lực: 12/4/2014 - Cật nhật: 01/03/2014
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4
Thông tư 22/2014/TT-BCT
Ký ngày: 14/02/2014 - Hiệu lực: 01/04/2014 - Cập nhật: 19/03/2014
Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
5
Thông tư 128/2013/TT-BTC (phần cuối)
Ký ngày: 10/09/2013 - Hiệu lực: 01/11/2013 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

6
Thông tư 128/2013/TT-BTC (phần 4)
Ký ngày: 10/09/2013 - Hiệu lực: 01/11/2013 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư Quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

7
Thông tư 128/2013/TT-BTC (phần 3)
Ký ngày: 10/09/2013 - Hiệu lực: 01/11/2013 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư Quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

8
Thông tư 128/2013/TT-BTC (phần 2)
Ký ngày: 10/09/2013 - Hiệu lực: 01/11/2013 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư Quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

9
Thông tư 128/2013/TT-BTC (phần 1)
Ký ngày: 10/09/2013 - Hiệu lực: 01/11/2013 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư Quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

10
Thông tư số 13/2014/TT-BTC
Ký ngày: 24/01/2014 - Hiệu lực: 10/03/2014 - Cập nhật: 13/02/2014

Thông tư quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 thay thế cho Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài Chính trái với Thông tư này.