Bộ Tài chính
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Số: 2341/QĐ-BTC
Ký ngày: 18-09-2013 - Hiệu lực: 18-09-2013 - Cập nhật: 02-10-2013
Quyết định về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục Hải quan điện tử của Bộ Tài chính.
2
Số: 2121/QĐ-BTC
Ký ngày: 28-8-2013 - Hiệu lực: 28-8-2013 - Cập nhật: 04-9-2013
Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính.