Tổng cục Hải quan
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Công văn số 54/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 07/01/2020 - Cập nhật: 11/01/2021 (Người cập nhật: Phạm Đình Huấn)
Khai báo đơn vị tính
2
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Ký ngày: 06/5/2020 - Cập nhật: 11/5/2020
Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
3
2849/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 29/4/2020
Về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo
4
2848/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 29/4/2020
Về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế
5
2722/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 27/4/2020
Về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
6
2721/TCHQ-GSQL
Ký ngày: 27/4/2020
Về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo
7
7931/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 23/12/2019 - Cập nhật: 26/12/2019
Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thuvới Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
8
7509/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 03/12/2019 - Cập nhật: 06/12/2019
Thông báo ngân hàng phối hợp thu ngân sách với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
9
Công văn số: 4542/TCHQ-TXNK
Ký ngày: 11/7/2019
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
10
Quyết định số: 808/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019
Ký ngày: 27/3/2019 - Hiệu lực: 27/3/2019
Quyết định về việc sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới.
12 3 4 5 Sau