Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong Ngành Hải quan
STT
Trích yếu nội dung
Tải về
1
Quyết định số 1005/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 31/3/2014 - Hiệu lực: 31/3/2014 - Cập nhật: 22/6/2016
Quyết định ban hành "Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tái Hải quan - Doanh nghiệp"
2
Quyết định số 1761/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 23-06-2015 - Hiệu lực: 23-06-2015 - Cập nhật: 30-06-2015
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong ngành Hải quan.
3
Quyết định số 1200/QĐ-TCHQ
Ký ngày: 25-04-2015 - Hiệu lực: 25-04-2015 - Cập nhật: 05-05-2015
Quyết định về việc ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên có liên quan.
1