Gia công
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê,mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tại nhập trở lại Việt Nam
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1