SXXK, Doanh nghiệp chế xuất
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho Doanh nghiệp chế xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1