Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2016
2
Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục huỷ tờ khai hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục)
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/5/2015
1