Bưu chính, chuyển phát nhanh, biên giới, tài sản di chuyển
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là tài sản di chuyển
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12 Sau