Khai báo, tham vấn, xác định trị giá
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, ........dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá.
Nội dung:
Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá.
2
Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục)
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1